• Afdrukken

Welkom

In de kijker

Inschrijven bestuursleden

donderdag 16 juli 2015

Beste verenigingen,

Sinds 2011 is elke erkende studentenvereniging aan de UGent verplicht om het bank- en inlichtingenformulier in te vullen. Als onderstaande richtlijnen worden gevolgd, krijgt de vereniging toegang tot het controlepaneel waarop zij allerhande reservaties kan maken.

Richtlijnen:
Op onze website onder administratie dien je het inlichtingen- en bankformulier 2015-2016 in te vullen. Dit voor 15 oktober 2015 om 19u.
1. Inlichtingenformulier
Hier moeten vier UGent-studenten worden opgegeven met volgende gegevens: minerva-username, e-mail, adres, telefoonnummer.

Pas op: de personen moeten al heringeschreven zijn aan de UGent
voor het academiejaar 2015-2016 vooraleer je dit kan doen.

2. Bankformulier

Hier vul je de bankgegevens in en de gegevens van de rekeninghouders.
Als dit werd ingevuld wordt er een e-mail gestuurd naar de persoon die het formulier invulde. Je drukt beide formulieren af en je ondertekent ze/laat ze ondertekenen.
Op het inlichtingenformulier moet de praeses en webmaster tekenen en op het bankformulier de praeses, de penningmeester en de bank.
Vervolgens breng je beide formulieren binnen bij het secretariaat van de DSA. Als we deze ontvangen hebben, is de vereniging administratief in orde.
In tussentijd moet de vereniging ofwel reservaties maken via het oud-praesidium of via de DSA. Dit doe je door te mailen naar secretariaat@student.ugent.be of dsa@student.ugent.be.
Met vriendelijke groeten,

Joyce Albrecht
Studentenbeheerder 2014-2016
Dear associations,

Since 2011 every acknowledged association is obligated towards the UGhent to fill in a bank- form and questionnaire. If the following guidelines are followed, the association will gain access to the control-board onto which they can make all kinds of reservations.

Guidelines:
On our website, categorized under administration, you have to complete the bank- form and questionnaire 2015-2016. And this should be done by the 15th of October at the latest by 7 PM.

1. Questionnaire
Here one has to enter four UGhent-students with the following data: minerva-username, e-mail, address, phone-number.

Careful: These individuals have to be (re-)inscribed at the UGhent for the academic year 2015-2016 before the above can be done.

2. Bank-form

Here one can fill in the bank-data and the data of the account-holders.
When this has been filled in, an e-mail will be sent to the person involved (= the person who filled in the form). You then print both the bank-form and the questionnaire and have them signed.
The questionnaire should be signed by the president and the webmaster. The bank-form should be signed by the president, the treasurer and the bank itself.
Next, you hand in the forms (= the bank-form and the questionnaire) at the DSA- secretariat. When received, this means the association is administratively in order.
Meanwhile, the association must either make reservations via the old-management or through the DSA. This can be done by mailing to secretariaat@student.ugent.be or dsa@student.ugent.be.

Joyce Albrecht
Studentadministrator 2014-2016

Meer nieuws

Agenda & Activiteiten

Alle activiteiten

Verveeld? Vandaag zijn er 5 activiteiten te doen!

Hydra, app voor studenten aan de UGent